algemene informatie | algemene voorwaarden

055 - 57 95 500

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities Algemene Voorwaarden                   
deze algemene voorwaarden van Drukwerkvergelijker.net handelsnaam en onderdeel van Traderz BV.
 

Drukwerkvergelijker.net                                     
Drukwerkvergelijker.net is een handelsnaam van Traderz BV, kantoorhoudende aan Zevenhuizenseweg 17 (7322 HB) en Loolaan 37 (7314 AB) te Apeldoorn. - K.v.k.nr.: 30157697

Opdrachtgever
de opdrachtgever van Drukwerkvergelijker.net.

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Drukwerkvergelijker.net en Opdrachtgever die de dienst die Drukwerkvergelijker.net aan Opdrachtgever zal leveren, nader omschrijft.

Stichting
de door Drukwerkvergelijker.net aangewezen derde, zijnde een stichting en/ of payment service provider, die zich bezighoudt met de collecte en het beheer van een door een klant van Opdrachtgever te betalen verkoopprijs.

Wbp
Wet bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten (op afstand) waarbij Drukwerkvergelijker.net diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Niet alleen Drukwerkvergelijker.net, maar ook alle derden, waaronder de Stichting, die Drukwerkvergelijker.net bij de uitvoering van haar dienstverlening aan Opdrachtgever inschakelt, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 

2.2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst(en) tussen Drukwerkvergelijker.net en Opdrachtgever. Voordat een Overeenkomst wordt afgesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld, al dan niet langs elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Drukwerkvergelijker.net zijn in te zien en zij op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Middels ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen.
 

2.4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

2.5. Drukwerkvergelijker.net behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te vullen, te wijzigen of te vervangen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Drukwerkvergelijker.net zal Opdrachtgever minimaal veertien (14) dagen voor de inwerkingtreding van deze mutaties in kennisstellen via het online klantaccount. Indien Opdrachtgever met de wijziging niet akkoord gaat, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met Drukwerkvergelijker.net schriftelijk op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 Informatie- en medewerkingverplichting
 

3.1. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Drukwerkvergelijker.net beschikbaar gestelde gegevens en informatie, waaronder maar niet beperkt tot de op Opdrachtgever betrekking hebbende zakelijke informatie, productinformatie, specificaties, prijzen en dergelijke, volledig, juist en actueel zijn.

3.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Drukwerkvergelijker.net aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening van Drukwerkvergelijker.net, tijdig en volledig aan Drukwerkvergelijker.net worden verstrekt en zal alle door Drukwerkvergelijker.net verlangde medewerking verlenen.

3.3. De communicatie door Drukwerkvergelijker.net aan Opdrachtgever vindt voornamelijk plaats via het aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde online klantaccount. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord en erkent dat de online klantaccount een tool is die regelmatig bekeken, bijgehouden en mogelijk aangepast dient te worden. Opdrachtgever erkent dat deze werkwijze een actieve houding en eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever vereist.

3.4. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Drukwerkvergelijker.net niet binnen zeven dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte van de maand.

 

Artikel 4 Facturatie en betaling
 

4.1. Facturatie en betaling geschiedt op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst met Opdrachtgever.

4.2. Drukwerkvergelijker.net heeft het recht om vooraf een kredietcheck uit te voeren.
 

4.3. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.4. Facturen van Drukwerkvergelijker.net worden elektronisch, via de online klantaccount en/of per e-mail, verstuurd.

4.5. Drukwerkvergelijker.net is te allen tijde gerechtigd de prijzen en tarieven, alsmede de wijze van facturering en betaling eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen door Drukwerkvergelijker.net kenbaar worden gemaakt  via het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde online klantaccount.

4.6. Tenzij in een Overeenkomst anders overeengekomen, factureert Drukwerkvergelijker.net de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding en/of kosten voor de dienst maandelijks achteraf.

4.7. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever voldaan via automatische incasso, dan wel conform de in de Overeenkomst overeengekomen wijze.

4.8. Tenzij in een Overeenkomst anders overeengekomen, geldt voor Opdrachtgever een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.9. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Drukwerkvergelijker.net niet binnen zeven (7) dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op en Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op opschorting en/of verrekening.

4.10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, automatische incasso niet lukt of wanneer afgeschreven bedragen door Opdrachtgever worden gestorneerd, is Opdrachtgever van rechtswege – zonder dat een ingebrekestelling vereist is – in verzuim en is Drukwerkvergelijker.net gerechtigd om per direct alle diensten stop te zetten en Opdrachtgever de toegang tot het klantaccount te ontzeggen. Verder is Opdrachtgever vanaf dat moment over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4.11. Indien Opdrachtgever – ook na aanmaning of ingebrekestelling - nalatig blijft de vordering geheel te voldoen, kan Drukwerkvergelijker.net de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum van € 250,=, voor iedere geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.

4.12. Tevens is Drukwerkvergelijker.net gerechtigd om in het in artikel 4.10 bedoelde geval per omgaande de dienstverlening aan Opdrachtgever op te schorten, dan wel te beëindigen, zonder daarbij enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

 

Artikel 5 Garanties en vrijwaring
 

5.1. Opdrachtgever garandeert aan Drukwerkvergelijker.net dat:
 

(a) Opdrachtgever beschikt over een geldig BTW- nummer;
(b) Opdrachtgever geen producten en/of diensten verkoopt/levert of zal verkopen/leveren waarvan de verkoop/levering is verboden volgens toepasselijke wet- of regelgeving;
(c) Opdrachtgever de dienst(en) van Drukwerkvergelijker.net niet zal misbruiken voor oplichting, fraude, witwaspraktijken en/of het steunen van terroristische of criminele organisaties;
(d) de in een overeenkomst (of addenda) aangemelde webshop(s) geen schaduwsite, affiliatieshop of replica betreft/betreffen van een reeds bestaande website en dat levering van de producten aan klanten geschiedt vanuit de opgegeven rechtspersoon;
(e) Opdrachtgever voldoet aan de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
(f) de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde (product)informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
(g) Opdrachtgever al zijn verplichtingen ten opzichte van de klant zal nakomen;
(h) Opdrachtgever de goede naam en/of reputatie van Drukwerkvergelijker.net niet zal schaden.

5.2. Opdrachtgever erkent dat Drukwerkvergelijker.net uitdrukkelijk niet in de rechtsverhouding treedt tussen Opdrachtgever en klant en maakt dit ook desnoods kenbaar aan de klant. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de (verdere) afhandeling van de koop aan de klant, waaronder begrepen, het tijdig leveren van de aankoop.

5.3. Opdrachtgever zal Drukwerkvergelijker.net, daaronder tevens begrepen haar medewerkers, partners en door Drukwerkvergelijker.net ingeschakelde hulppersonen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle mogelijke kosten (met inbegrip van juridische kosten in het kader van verweer) en vorderingen die bij Drukwerkvergelijker.net worden ingediend door een klant of door derden als gevolg van enig handelen of nalaten door Opdrachtgever, daaronder begrepen het niet voldoen aan (een van) de onder artikel 5.1 genoemde garanties.

5.4. Drukwerkvergelijker.net kan verlangen dat Opdrachtgever voor eigen rekening, namens en in overleg met Drukwerkvergelijker.net verweer voert tegen een eventuele vordering en/of aanspraak van een klant of derde.

5.5. Drukwerkvergelijker.net behoudt zich het recht voor om aanbiedingen van Opdrachtgever te verwijderen, bij kennisname van vorderingen of aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden, dan wel wegens het handelen in strijd met wet- en regelgeving, zulks ongeacht of een dergelijke vordering of aanspraak terecht dan wel onterecht is en onverminderd het recht van Drukwerkvergelijker.net om verdere rechtsmaatregelen tegen Opdrachtgever te nemen, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

5.6. Opdrachtgever staat er voor in dat klachten van klanten over de dienstverlening van Opdrachtgever op de website van Opdrachtgever kunnen worden gemeld en daarna snel en adequaat worden afgewikkeld. Opdrachtgever zal er alles aan doen om zo veel mogelijk te voorkomen dat klanten bij Drukwerkvergelijker.net hun beklag zullen doen en indien dat wel het geval is al het mogelijk doen om dit te voorkomen. Niet nakoming van deze instructies levert een onmiddellijke beëindiginggrond voor Drukwerkvergelijker.net op. 

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1. De intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, alsmede rechten met betrekking knowhow ter zake de door Drukwerkvergelijker.net gebruikte software, ter beschikking gestelde documentatie, content of andere informatie, komen uitsluitend toe aan Drukwerkvergelijker.net, dan wel de licentiegevers van Drukwerkvergelijker.net.

6.2. Via het online platform van Drukwerkvergelijker.net wordt een groot aantal en een grote verscheidenheid aan advertenties met producten aangeboden door Opdrachtgevers. Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door Opdrachtgever aangeleverde aanbieding, product- en/of diensteninformatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, dan wel in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Reclame Code.

6.3. Derden, waaronder rechthebbenden van auteursrechten, handelsnamen, merken en/of andere rechten, kunnen bij Drukwerkvergelijker.net melding maken van aanbiedingen die (mogelijk) inbreuk maken op hun (intellectuele eigendoms) rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen.

6.4. Van Drukwerkvergelijker.net kan niet worden verlangd dat een oordeel wordt gevormd omtrent de gegrondheid van een klacht, aanspraak of vordering van een derde ter zake de inhoud van een aanbieding, dan wel het verweer van Opdrachtgever in dat verband. Wanneer door of namens een derde een melding als bedoeld in het voorgaande artikellid wordt gedaan, behoudt Drukwerkvergelijker.net zich het recht voor om aanbiedingen van Opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging, onverwijld te verwijderen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
 

7.1. De totale aansprakelijkheid van Drukwerkvergelijker.net wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade, zulks tot het maximale bedrag van de door Opdrachtgever aan Drukwerkvergelijker.net betaalde factuurbedragen van de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden.

7.2. De aansprakelijkheid van Drukwerkvergelijker.net voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van afnemers/consumenten van Opdrachtgever, is uitgesloten.

7.3. Drukwerkvergelijker.net is niet aansprakelijk voor de aard, kwaliteit, levering van de producten en/of diensten, dan wel handelingen en/of tekortkomingen van Opdrachtgever jegens derden, waaronder klanten.
 

7.4. Drukwerkvergelijker.net is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Drukwerkvergelijker.net is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.5. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat hij Drukwerkvergelijker.net niet aansprakelijk kan stellen voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever en/of derden lijden of kunnen lijden, als gevolg van:

(a) op de website(s) van Drukwerkvergelijker.net en/of haar partner(s) weergegeven informatie over Opdrachtgever en/of derden en/of de producten of diensten van Opdrachtgever en/of derden;
(b) het niet bereikbaar zijn van de website(s) van Drukwerkvergelijker.net en/of haar partner(s).

7.6. De aansprakelijkheid van Drukwerkvergelijker.net wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Drukwerkvergelijker.net onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Drukwerkvergelijker.net ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Drukwerkvergelijker.net in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Drukwerkvergelijker.net vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

7.7. Drukwerkvergelijker.net is gerechtigd bij de uitvoering van een Overeenkomst (een) derde(n) in te schakelen. In voorkomend geval zal Drukwerkvergelijker.net steeds zorgvuldigheid betrachten. Evenwel is Drukwerkvergelijker.net niet aansprakelijk voor enig tekort schieten en/of onrechtmatige daad van deze derde(n).

 

Artikel 8 Overmacht
 

8.1. Drukwerkvergelijker.net is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit een Overeenkomst indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Drukwerkvergelijker.net wordt onder meer verstaan:

(a)niet-nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst door Drukwerkvergelijker.net zonder dat die tekortkoming is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Drukwerkvergelijker.net komt;
(b) overmacht of niet-nakoming door partners van Drukwerkvergelijker.net of andere door Drukwerkvergelijker.net ingeschakelde derden;
(c) storing van het Internet, datanetwerk -of telecommunicatiefaciliteiten;
(d) overheidsmaatregelen;
(e) niet beschikbaarheid van bancaire infrastructuur en vertragingen binnen het interbancaire betalingsverkeer en/of (internationale) uitbetalingen.

8.2. In geval van overmacht aan de zijde van Drukwerkvergelijker.net wordt de nakoming van de verplichting van Drukwerkvergelijker.net opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Drukwerkvergelijker.net daarvoor, en voor de mogelijk daaruit voortvloeiende schade, aansprakelijk is.

8.3. Een overmachtsituatie geeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst met Drukwerkvergelijker.net  op te zeggen of te beëindigen.

 

Artikel 9 Duur en beëindiging
 

9.1. Tenzij in een Overeenkomst anders is overeengekomen, is de looptijd van die Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

9.2. Onverminderd de in de Overeenkomst beschreven mogelijkheden voor beëindiging, heeft Drukwerkvergelijker.net tevens het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever, te ontbinden indien:

(a) uit onderzoek door Drukwerkvergelijker.net blijkt dat Opdrachtgever (structureel) in gebreke blijft met de levering van de prestatie aan de klant;
(b) Drukwerkvergelijker.net aanwijzingen van misbruik, fraude of oplichting door Opdrachtgever heeft;
(c) Aan de reputatie van Drukwerkvergelijker.net schade wordt toegebracht of kan worden toegebracht door handelen of nalaten van Opdrachtgever;
(d) Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet is verklaard, of faillissement heeft aangevraagd, dan wel zijn schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
(e) door Opdrachtgever inbreuk is of wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden;
(f) Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en de tekortkoming, nadat Opdrachtgever door Drukwerkvergelijker.net schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming is gegeven, niet is gezuiverd. 

 

Artikel 10 verwerking van persoonsgegevens
 

10.1. Opdrachtgever geeft toestemming aan Drukwerkvergelijker.net om haar (bedrijfs)gegevens, waaronder mogelijk ook persoonsgegevens, te verwerken, onder meer door deze op te nemen in het klantaccount van Opdrachtgever. De gegevens worden door Drukwerkvergelijker.net uitsluitend verwerkt ten behoeve van het leveren van de met Opdrachtgever overeengekomen dienst(en).

10.2. Opdrachtgever is verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten. Drukwerkvergelijker.net is tevens verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor zover die persoonsgegevens door (potentiële) klanten aan Drukwerkvergelijker.net zijn verstrekt.

10.3. Drukwerkvergelijker.net is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy beleid van Opdrachtgever, dan wel het in strijd met de Wbp handelen van Opdrachtgever.

10.4. Tenzij Drukwerkvergelijker.net hiertoe op wettelijke gronden verplicht is of wordt, zal Drukwerkvergelijker.net geen persoonsgegevens van Opdrachtgever of klanten aan derden verstrekken.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
 

11.1. Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en/of overige rechtsverhoudingen tussen Drukwerkvergelijker.net en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst(en) en/of overige rechtsverhoudingen tussen Drukwerkvergelijker.net en Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

 

Artikel 12 Overige bepalingen
 

12.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukwerkvergelijker.net - de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten, dan wel verplichtingen, geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of over te dragen.

12.2. Drukwerkvergelijker.net is gerechtigd om een Overeenkomst in het kader van een overgang van onderneming, geheel of gedeeltelijk, aan een derde over te dragen. Opdrachtgever stemt hier mee in en zal tevens alle medewerking aan een dergelijke overgang verlenen.

12.3. Wanneer een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is, of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst onverminderd van kracht. In een dergelijke geval overleggen Drukwerkvergelijker.net en Opdrachtgever met elkaar om de nietige of vernietigde bepaling(en) te vervangen, waarbij met het doel en de reikwijdte van de ongeldige bepaling(en) rekening zal worden gehouden.

12.4. Indien Drukwerkvergelijker.net niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, dan wel dat Drukwerkvergelijker.net het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst te verlangen.